Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE Travelco A
REKLAMAČNÝ PORIADOK
Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Travelco a reklamačný poriadok (ďalej len Všeobecné podmienky) sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou Travelco. Všeobecné podmienky CK Travelco sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu, zabezpečení a poskytnutí iných služieb (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú CK Travelco uzatvára s objednávateľom zájazdu. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi.
I. Vznik zmluvného vzťahu
1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: Cestovná kancelária Travelco, s.r.o. so sídlom Oščadnica 1076, 023 01, Oščadnica, (ďalej len CK Travelco), ), emailový kontakt: info@travelco.sk, tel. +421903423208, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom elektronickej objednávky na www.iberiatravel.sk, alebo prostredníctvom externých autorizovaných predajcov (ďalej iba CK/CA) a objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
2) Zmluvný vzťah medzi CK Travelco a objednávateľom vzniká dňom uzatvorenia zmluvy o zájazde podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.
3) Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd (zaplatenie požadovanej sumy za zájazd na účet CK je jednoznačným prejavom slobodnej a vážnej vôle objednávateľa vstúpiť do zmluvného vzťahu s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi), resp. podpísaním zmluvy o zájazde - rozhodujúci je okamih, ktorý nastal skôr. Zmluva o zájazde je platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška zaslaná zo strany objednávateľa faxom alebo v elektronickej podobe je preukázateľne potvrdená CK Travelco a doručená do dispozičnej sféry objednávateľa.
4) Obsah zmluvy o zájazde sa určuje podľa katalógu, cenníku a dodatočných ponúk CK Travelco, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok, príp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde. Katalóg CK Travelco, resp. internetové stránky www.iberiatravel.sk a informácie v nich uvedené sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde. Obsahom zmluvy o zájazde je i zabezpečenie uzavretia zmluvy o osobnej leteckej preprave, ktorú objednávateľ uzatvorí s leteckou spoločnosťou. CK Travelco zabezpečuje zmluvu o osobnej leteckej preprave v mene a na účet objednávateľa. Uzavretím zmluvy o zájazde udeľuje objednávateľ CK Travelco súhlas na všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečím zmluvy o osobnej leteckej preprave s leteckou spoločnosťou a to i vrátane zabezpečenia prípadných zmien počas trvania zmluvného vzťahu medzi leteckou spoločnosťou a objednávateľom.
5) Potvrdením zmluvy o zájazde sa CK Travelco objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cenové podmienky
Ceny zájazdov organizovaných CK Travelco sú zmluvnými cenami dohodnutými písomnou dohodou medzi CK Travelco a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o
zájazde, potvrdenej CK.
III. Platobné podmienky

1) CK Travelco má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.
2) CK Travelco je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o zájazde. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:
 1. pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 100% ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak
 2. poplatky za zmeny v rezervácii a zmluvné pokuty sú splatné ihneď.
3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží splátkový kalendár úhrady dosiaľ objednaných služieb, je CK Travelco oprávnená odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1) Objednávateľ má právo:
 1. na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
 2. požadovať od CK Travelco informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
 3. byť oboznámený v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách s návrhmi zmien v zmluvne dohodnutých službách,
 4. požadovať neodkladne odstránenie chýb v poskytovanej službe u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK Travelco,
 5. odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok za podmienky uhradenia vypočítanej zmluvnej pokuty.
 6. na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok,
 7. dostať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK Travelco známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde, v katalógu ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, resp. na internetových stránkach www.travelco.sk. Tieto písomné informácie o zájazde posiela CK Travelco e mailom, alebo poštou, len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Na základe dohody objednávateľa a CK Travelco môžu byť písomné informácie doručené aj osobne.
2) Objednávateľ má povinnosť:
 1. poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde, najmä osobné a kontaktné údaje, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov, objednávateľ zodpovedá za všetky vzniknuté viac náklady a vzniknuté priame i nepriame škody, ktoré vzniknú CK Travelco porušením povinností v zmysle tohto bodu,
 2. predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,
 3. zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje,
 4. nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,
 5. zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok,
 6. bez zbytočného odkladu oznamovať CK Travelco svoje stanovisko k prípadným návrhom zmien v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
 7. prevziať od CK Travelco doklady potrebné pre čerpanie služieb a riadne ich skontrolovať pred začatím zájazdu,
 8. mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať colné a pasové predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
 9. splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi,
 10. riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK Travelco a dodržiavať stanovený program,
 11. počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK Travelco,
 12. dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov podľa článku VIII. Týchto Všeobecných podmienok,
 13. dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase.
3) K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu ďalej patrí:
 1. zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré dostane od CK Travelco, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
 2. zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník,
 3. odovzdať CK Travelco menný zoznam účastníkov podľa vopred dohodnutého termínu a so všetkými požadovanými náležitosťami, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. POVINNOSTI A PRÁVA CK Travelco

1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK Travelco.
2) CK Travelco je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
3) CK Travelco nie je povinná poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
4) CK Travelco je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdov, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK Travelco z dôvodu svojho úpadku:
 1. neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
 2. nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
 3. nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti. CK Travelco je povinná odovzdať objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde aj doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu.
5) CK Travelco má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom, ktorý svojim správaním a konaním znemožňuje realizáciu zájazdu podľa vopred dohodnutých podmienok alebo ohrozuje bezpečnosť ostatných účastníkov zájazdu. CK Travelco má v takýchto prípadoch nárok na náhradu škody spôsobenej objednávateľom. Objednávateľ v takýchto prípadoch nemá nárok na náhradu neposkytnutých resp. nečerpaných služieb.

VI. Zmeny dohodnutých služieb, zrušenie zájazdu

1) Ak je CK Travelco nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi v písomnej forme zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny.
2) CK Travelco má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK Travelco a objednávateľom, ak v lehote do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu (ak je minimálny počet účastníkov pre daný zájazd definovaný). Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky takto definované zájazdy stanovený počtom 30 osôb, ak nie je dohodnuté inak. Ak CK Travelco zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom zájazdu.
3) CK Travelco si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty a politické nepokoje. Záväzok CK Travelco zrealizovať dohodnutý zájazd zaniká nemožnosťou plnenia.
4) Ak CK Travelco odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK Travelco na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK Travelco môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK Travelco povinná tento rozdiel objednávateľovi bezodkladne vrátiť.
5) Ak CK Travelco zruší zájazd z iných dôvodov ako sú uvedené v ods. 3) v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
6) Ak po začiatku zájazdu CK Travelco neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK Travelco povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
7) Ak služby podľa ods. 6) nemožno zabezpečiť je CK Travelco povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK Travelco povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý zmluvne, je CK Travelco povinná buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
8) Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK Travelco pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu administratívneho poplatku vo výške 10,- EUR za každú jednu zmenu + poplatok, ktorý si účtuje poskytovateľ menenej služby. Ide o zmenu osôb, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia, batožiny, a pod.
9) CK Travelco si po začatí zájazdu vyhradzuje právo na zmenu vecného aj časového programu z dôvodu zásahu vyššej moci, z dôvodu rozhodnutia štátnych orgánov alebo z dôvodu mimoriadnych udalostí.
10) V prípade, že po začatí zájazdu dôjde k preobsadeniu ubytovacej kapacity ubytovacieho zariadenia a bude nevyhnutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, CK Travelco poskytne náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.

VII. Odstúpenie od zmluvy

1) CK Travelco môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK Travelco preukázateľným spôsobom na poštovú alebo elektronickú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.
2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:
 1. bez udania dôvodu,
 2. ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto Všeobecných podmienok,
 3. z dôvodov porušenia povinností CK Travelco vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na to predajné miesto pošle doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.
3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK Travelco, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK Travelco povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK Travelco zmluvné pokuty.
4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK Travelco, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK Travelco odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK Travelco zmluvnú pokutu (stornopoplatok). Výška zmluvnej pokuty (stornopoplatku) je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb a jej presná výška je uvedená pri každej rezervácii. Vypočítava sa nasledovne:
 1. 45 a viac dní pred nástupom klientov, odberateľa na pobyt- skutočne vzniknuté náklady, min. 10% z ceny objednaných služieb.
 2. 44 až 30 dní pred nástupom klientov, odberateľa na pobyt- skutočne vzniknuté náklady, min. 30% z ceny objednaných služieb.
 3. 29 až 15 dní pred nástupom klientov, odberateľa na pobyt- skutočne vzniknuté náklady, min. 50% z ceny objednaných služieb.
 4. 14 až 8 dní pred nástupom klientov, odberateľa na pobyt- skutočne vzniknuté náklady, min. 80% z ceny objednaných služieb.
 5. 7 až 4 dní pred nástupom klientov, odberateľa na pobyt- skutočne vzniknuté náklady, min. 90% z ceny objednaných služieb.
 6. 3 a menej dní pred nástupom klientov, odberateľa na pobyt- skutočne vzniknuté náklady, min. 100% z ceny objednaných služieb.
5) Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods. 2) písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej celkovej ceny.
6) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.
7) CK Travelco má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK Travelco je zároveň povinná vrátiť bezodkladne objednávateľovi zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.
8) v prípade čiastočného storna ubytovania jednej osoby z viacerých uvedených na zmluve sa zmluvná pokuta rovná sume vyplývajúcej z rozdielu pôvodnej ceny zájazdu a ceny zájazdu podľa nového zloženia osôb. V prípade storna dopravných služieb sa vypočíta zmluvná pokuta podľa článku VII. ods.4).

VIII. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za škody

1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava.
2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu, kontaktuje klient neodkladne asistenčnú službu CK Travelco (uvedené v pokynoch na zájazd) a spíše písomný záznam s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Záznam si nechá potvrdiť u dodávateľa služby.
3) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v CK Travelco bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CK Travelco povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
4) CK Travelco zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť CK Travelco alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. CK Travelco nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie.
5) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CK Travelco (vis major) alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK Travelco zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb ani nárok na kompenzáciu v akomkoľvek rozsahu. CK Travelco nenesie zodpovednosť za krátkodobo zníženú kvalitu služieb, výpadky medzinárodnej alebo národnej siete Internet a tiež škody spôsobené vyššou mocou (vis major). Vyššou mocou (vis major) sú myslené najmä prírodné katastrofy, živelné pohromy, štrajky, dopravné nehody, nepredvídateľné poruchy na dopravných prostriedkov, ako i iné. Odlety, prílety a ubytovanie sa v hoteli môžu byť realizované aj v neskorých nočných alebo skorých ranných hodinách.
6) CK Travelco upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov a na možnosť jeho vzniku z dôvodov problémov v cestnej premávke a na hraničných prechodoch, preplnených vzdušných koridorov, z dôvodov nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. CK Travelco nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť následkom meškania dopravného prostriedku. Pri zájazdoch s leteckou, alebo autobusovou dopravou je prvý a posledný deň zájazdu určený na prepravu a nie na samotnú dovolenku. Let a následný transfer môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne alebo i celkom zasahovať do nasledujúceho, resp. predošlého dňa.
7) CK Travelco nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je priamo spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. CK Travelco nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si
klient objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (poškodenie a strata resp. neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadia príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.
8) Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK Travelco uvádza v informáciách o zájazde.
9) Za riadne poskytnutie dopravy sa považuje aj poskytnutie dopravy so zmenenou trasou, zmenenými prestupnými miestami aj s prípadným časovým nesúladom jednotlivých liniek, ak k uvedeným vynúteným zmenám prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu. CK Travelco sa však zaväzuje dodržať dohodnutý druh dopravy, zmeniť ho len vo výnimočných prípadoch na náklady CK, a v prípade poskytnutia lacnejšej dopravy, vráti CK cenový rozdiel objednávateľovi bezodkladne po návrate.
10) Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nevyhnutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta odletu, príletu, trasy, leteckej spoločnosti, medzipristátia, typu lietadla, letových časov, termínu letu, programu počas poznávacieho zájazdu a pod. ak k uvedeným vynúteným zmenám prišlo bezprostredne pred zájazdom alebo počas trvania zájazdu. V prípade vyššie uvedených zmien bude CK Travelco bezodkladne informovať objednávateľa.
11) Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba počítať s tým, že do prvého a posledného dňa čerpania služieb v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Aj v prípade obsadenia izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté ubytovanie.
12) Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť aj krátko pred plánovaným odletom. V prípade omeškania resp. skoršieho odletu alebo príletu lietadla vzniká objednávateľovi právo na kompenzáciu za dobu čakania na letisku alebo nevyčerpané služby súvisiace s pobytom v rozsahu medzinárodne platných predpisov, pričom náhradné plnenie poskytuje priamo letecká spoločnosť, keďže priamo s leteckou spoločnosťou je uzavretá zmluva o osobnej leteckej preprave.
13) Každý zákazník je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, devízových, tranzitných, zdravotných, dopravných a ďalších predpisov Slovenskej republiky ako aj predpisov, zákonov a zvyklostí krajiny, do ktorej cestuje, resp. cez ňu prechádza. CK Travelco nenesie zodpovednosť za prípadné problémy vzniknuté neudelením víza alebo chybnými úkonmi zákazníka. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním vyššie uvedených predpisov sú na ťarchu zákazníka.

IX. Ochrana osobných údajov

CK Travelco vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informácie o spracúvaní osobných údajov objednávateľa zájazdu ako aj všetkých osôb zúčastnených na zájazde, ako aj iných dotknutých osôb, ktorých údaje CK Travelco spracúva v súvislosti so zmluvou o obstaraní zájazdu a o ich právach vyplývajúcich z príslušnej právnej úpravy zabezpečuje CK Travelco prostredníctvom informácií v dokumente „Zásady pri spracúvaní osobných údajov cestovnou kanceláriou Travelco a informácie o právach dotknutých osôb“ uverejnenom na webovom sídle CK Travelco www.iberiatravel.sk v sekcii „Ochrana osobných údajov“.

X. Záverečné ustanovenia

1) Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK Travelco od 01.05.2018, ak nie je cestovnou kanceláriou Travelco stanovený, či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.
2) Účastníci zmluvného vzťahu sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z uzavretej zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy predložia na rozhodnutie slovenským súdom, ktoré sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Zmluvné strany sa rozhodli pre slovenské právo a teda rozhodným právom budú platné predpisy Slovenskej republiky. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov v prípade, že Objednávateľ nemá sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky je vecne príslušný súd pre súdny obvod Čadca. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má možnosť sa obrátiť v prípade sporu s CK Travelco na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Objednávateľ posudzovaný ako spotrebiteľ má právo riešiť spor s CK Travelco prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov a to menej formálne a bezplatne, ide teda o dosiahnutie zmieru alebo dohody medzi zmluvnými stranami. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk/.
3) Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky a Všeobecné informácie známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.
4) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu a cenníku CK Travelco, resp. na internetových stránkach www.iberiatravel.sk o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym k 01.05.2018 a CK Travelco si vyhradzuje právo na ich zmeny.